×

Du Plessis letselschade advocatuur

Privacystatement

PRIVACYSTATEMENT DU PLESSIS LETSELSCHADE ADVOCATUUR B.V.

 

Du Plessis Letselschade Advocatuur B.V., tevens h.o.d.n. Du Plessis Letselschade Advocatuur, gevestigd te ‘s-Heerenberg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69344515, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Du Plessis Letselschade Advocatuur met uw persoonsgegevens [of] persoonsgegevens van betrokkenen omgaat.

 

 1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Du Plessis Letselschade Advocatuur persoonsgegevens verwerkt:

 1. (potentiële) cliënten;
 2. bezoekers aan het kantoorgebouw van Du Plessis Letselschade Advocatuur;
 3. bezoekers van de website van Du Plessis Letselschade Advocatuur;
 4. ontvangers van nieuwsbrieven van Du Plessis Letselschade Advocatuur;
 5. deelnemers aan bijeenkomsten van Du Plessis Letselschade Advocatuur;
 6. sollicitanten;
 7. alle overige personen die met Du Plessis Letselschade Advocatuur contact opnemen of van wie Du Plessis Letselschade Advocatuur persoonsgegevens verwerkt;

 

 1. Welke persoonsgegevens verwerkt Du Plessis Letselschade Advocatuur van u?

 

Du Plessis Letselschade Advocatuur verwerkt gegevens die u aan ons verstrekt en gegevens uit andere bronnen.

 

Denk bij de gegevens die u aan ons verstrekt aan persoonsgegevens die: 

 • tijdens een bespreking of bijeenkomst, telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de kantoorwebsite) door u worden verstrekt, zoals contactgegevens, financiële gegevens en -afhankelijk van de aard van de gelegenheid of zaak- andere persoonsgegevens;
 • tijdens een bezoek van u aan de website van Du Plessis Letselschade Advocatuur of tijdens het lezen van digitale nieuwsbrieven zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) of u een nieuwsbrief of commerciële e-mail opent en op welke onderdelen daarvan u klikt;
 • tijdens een sollicitatieprocedure worden verwerkt, zoals curriculum vitae en motivatiebrief, eventuele stagebeoordelingen en cijferlijsten.

 

Denk bij de gegevens die uit andere bronnen aan ons worden verstrekt aan persoonsgegevens:

 1. van een beroepsaansprakelijkheids- of rechtsbijstandsverzekeraar, beroeps- of branchevereniging heeft verstrekt, ten behoeve van de behandeling van een zaak;
 2. uit andere bronnen, waaronder zakelijke social media platformen als LinkedIn, Facebook, openbare zakelijke websites, het handelsregister van de Kamer van Koophandel, het Kadaster, zoals ingevulde en benodigde contactgegevens en andere persoonsgegevens.

 

 1. Doeleinden verwerking        

 

Du Plessis Letselschade Advocatuur verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van een overeenkomst van opdracht tot het leveren van juridische diensten en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 2. het voldoen aan een wettelijke verplichting, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft);
 3. het verkrijgen van gefinancierde rechtsbijstand;
 4. het onderhouden van contact, door toezending van de kantoornieuwsbrief, uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 5. het verbeteren van product- en dienstinformatie en het uitvoeren van gerichte marketingacties, teneinde cliënten/doelgroepen van relevante informatie te kunnen voorzien, zonder bij de daarvoor benodigde combinatie van analyse van gegevens bijzondere persoonsgegevens of vertrouwelijke gegevens te betrekken en zonder individuele cliëntenprofielen aan te leggen;
 6. het evalueren van een bijeenkomst (zoals een workshop of seminar) en/of bij afwikkeling van een zaak, aan de hand van door deelnemers en cliënten ingevulde evaluatieformulieren;
 7. het verbeteren van de kantoorwebsite www.duplessis-letselschade.nl
 8. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de kantoorwebsite voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;
 9. het bewaken van toegang tot kantoor het beschermen van vertrouwelijke gegevens.

 

 1. Rechtsgrond

 

Du Plessis Letselschade Advocatuur verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene, welke altijd weer kan worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. uitvoering van of met het oog op het sluiten van een overeenkomst van opdracht tot het verlenen van juridische diensten, waaronder ook het declareren aan derden (Raad voor Rechtsbijstand, verzekeringsmaatschappij e.d.);
 3. een wettelijke verplichting, zoals op grond van de Wwft en de Wet op de Rechtsbijstand die advocaten verplichten bepaalde informatie in te winnen en vast te leggen;
 4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst (zoals een workshop of seminar) of het toezenden van de kantoornieuwsbrief.

 

 1. Verwerkers

 

Du Plessis Letselschade Advocatuur kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Du Plessis Letselschade Advocatuur persoonsgegevens verwerken. Du Plessis Letselschade Advocatuur sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt. Du Plessis Letselschade Advocatuur maakt gebruik van een automatiseerder die de IT-omgeving van kantoor beheert en beveiligt.

 

 1. Persoonsgegevens delen met derden

 

Du Plessis Letselschade Advocatuur deelt persoonsgegevens met derden, als dat voor de behandeling van een zaak voorvloeiend uit de overeenkomst van opdracht dan wel voortvloeiend uit de geven toestemming of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Voor de behandeling van een zaak kan het nodig zijn persoonsgegevens te delen in het kader van een gerechtelijke procedure (zoals met een gerechtelijke instantie of (de advocaat van) de wederpartij), het sluiten van een overeenkomst (zoals (de advocaat van) de andere contractspartijen), het declareren van de dienstverlening (zoals aan de Raad voor rechtsbijstand of een verzekeraar) of naar aanleiding van een gerechtelijke uitspraak (zoals een deurwaarder).

Bij het voldoen aan een wettelijke verplichting kan worden gedacht aan het melden van ongebruikelijke transacties aan toezichthoudende autoriteiten. Du Plessis Letselschade Advocatuur deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

 

De website van Du Plessis Letselschade Advocatuur bevat hyperlinks naar websites van andere partijen, waaronder Google Analytics en social media. Als op deze knoppen worden geklikt, worden persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media platform. Du Plessis Letselschade Advocatuur is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites of de diensten van die social media platformen. Evenmin is Du Plessis Letselschade Advocatuur verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op die websites en social media platformen.

 

 1. Doorgifte buiten de EER

 

Du Plessis Letselschade Advocatuur geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Du Plessis Letselschade Advocatuur er voor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 

 1. Bewaren van gegevens

 

Du Plessis Letselschade Advocatuur bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Du Plessis Letselschade Advocatuur hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. papieren werkdossier: 7 jaar na afronding van de zaak;
 2. digitaal zaakdossier: 7 jaar na afronding van de zaak;
 3. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 4. gegevens van sollicitanten: 4 weken na afronding van de sollicitatieprocedure, tenzij de sollicitant toestemming heeft gegeven om zijn/haar gegevens langer te bewaren, in welk geval een termijn van 1 jaar na afronding van de sollicitatieprocedure geldt;
 5. bezoekers van de website www.duplessis-letselschade.nl en ontvangers van nieuwsbrieven van Du Plessis Letselschade Advocatuur: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website respectievelijk na uitschrijving voor de nieuwsbrief, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

 

 1. Wijzigingen privacystatement

 

Du Plessis Letselschade Advocatuur kan dit privacystatement altijd wijzigen. De wijzigingen worden op de website van Du Plessis Letselschade Advocatuur gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 

Du Plessis Letselschade Advocatuur kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in dit privacystatement. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

 

 

 

 1. Rechten, vragen en klachten

 

Een betrokkene heeft het recht Du Plessis Letselschade Advocatuur te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken.

 

Indien wij persoonsgegevens verwerken op grond van uw toestemming heeft u te allen tijde het recht een eenmaal gegeven toestemming in te trekken. Wij zullen de verwerking dan ogenblikkelijk staken.

Hetzelfde geldt voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van direct marketingactiviteiten. Indien u verzet aantekent tegen direct marketing, worden de activiteiten direct gestaakt. Met uitzondering van toestemming en direct marketing vind bij de beoordeling van uw verzoek tot het uitoefenen van een recht een belangenafweging plaatst. Een betrokkene kan contact opnemen met Du Plessis Letselschade Advocatuur door een e-mailbericht te sturen naar susan@duplessis-letselschade.nl.  

 

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Du Plessis Letselschade Advocatuur persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Du Plessis Letselschade Advocatuur door een e-mailbericht te sturen naar susan@duplessis-letselschade.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

 

 

 

Wenst u meer informatie of heeft u vragen?

Neem dan contact met mij op via mijn contactformulier. Doorgaans ontvangt u binnen twee werkdagen een antwoord op uw contactaanvraag.

Ja, ik wil meer informatie!

Over Du Plessis letselschade advocatuur

Mijn naam is Susan du Plessis. Ik ben geboren en getogen in de Achterhoek.

Na het afronden van mijn rechtenstudie in 1997 en de advocatenopleiding heb ik mij gespecialiseerd in de behandeling van letselschadezaken. Ik heb meer dan 20 jaar ervaring. Ik sta naast u met raad en daad en vind het belangrijk goed te luisteren naar uw wensen en behoeften in het schaderegelingstraject. Ik zal en kan u veel uit handen nemen zodat u kunt werken aan uw herstel. In uw schadezaak zijn betrokkenheid, laagdrempeligheid, transparantie, vasthoudendheid, kennis en creativiteit kernwoorden. Uw belang staat altijd voorop.

Ik kom graag bij u thuis voor een gratis en vrijblijvend gesprek. Onder de button contact vindt u mijn gegevens.

Du Plessis Letselschade Advocatuur B.V. is de handelsnaam van Du Plessis Letselschade Advocatuur welke vennootschap in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Arnhem is ingeschreven onder nummer 69344515.